วันที่ 16 สิงหาคม 2561 นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมาย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการสูบบุหรี่และบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปัจุบัน ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร2018-08-17
.....................................................
   การลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 รวมถึงชี้แจงข้อกฎหมายให้แก่ผู้ประกอบการ ร้านค้า และประชาชน ในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 25612018-08-17
.....................................................
   เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค ได้จัดส่งสื่อพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ทางไปรษณีย์ไทย ให้แก่หน่วยงานที่ขอสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์2018-08-15
.....................................................
   เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมาย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การปฏิบัติงานและนโยบายแนวทางของกรมควบคุมโรคในการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบสำหรับนิติกรและผู้ปฎิบัติหน้าที่นิติกรในสังกัดสำนักงานสาธรณสุข2018-08-15
.....................................................
   ศูนย์กฎหมาย ขอนำเสนอหนึ่งในตัวอย่างความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของประเทศไทย ลุงจุ่น นายสัญชัย ตุลาบดี2018-08-15
.....................................................
   ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อติดตามการจัดเขตปลอดบุหรี่และชี้แจงประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ให้แก่ผู้ประกอบการ ร้านค้า และประชาชนทั่วไป ณ ย่านตลาดประตูน้ำ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ2018-08-15
.....................................................
   ศูนย์กฎหมาย ขอแสดงความยินดีกับพี่โอ (นายสุดเขต สาต้นวงศ์) นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มนิติกรรมสัญญา ที่ได้ย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ กองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค2018-08-15
.....................................................
   วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ศูนย์กฎหมาย จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 3 และติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงานของศูนย์กฎหมายไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมธีระ รามสูต อาคาร 8 ชั้น 3 กรมควบคุมโรค2018-08-02
.....................................................
   ศูนย์กฎหมายขอขอบพระคุณพี่แตน กัลยาณมิตรแห่งสคร 11 เมืองนครศรีธรรมราช ที่มอบอภินันทนาการเป็นมังคุดรสเลิศจากแดนใต้ พวกเราชาวศูนย์กฎหมายจะใช้พลังมังคุดนี้เป็นแรงขับเคลื่อนในการทำงานเพื่อกรมควบคุมโรคต่อไป2018-07-31
.....................................................
   วันที่ (25 กรกฎาคม 2561) นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และนางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมาย ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ2018-07-31
.....................................................
   เช้าวันที่ (25 กรกฎาคม 2561) ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2561 ณ บริเวณโถงอาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค2018-07-31
.....................................................
   เช้าวันที่ (25 กรกฎาคม 2561) ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2561 ณ บริเวณหน้าเสาธง ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี2018-07-31
.....................................................
   กรมควบคุมโรค เตือนช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลง ระวังโรคปอดบวมโดยเฉพาะเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ข้อมูลปีนี้พบผู้ป่วยใน 2 กลุ่มนี้รวมกว่า 8.4 หมื่นราย2018-07-31
.....................................................
   จบลงแล้วสำหรับงาน "สาธารณสุขไทย ใต้ร่มพระบารมี เข้าสู่ 100 ปี" ในโอกาศ 100 ปี การสาธารณสุขไทย ณ อิมแพค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี2018-07-31
.....................................................
   ศูนย์กฎหมายร่วมกับสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ได้ประชุมเตรียมข้อมูลและเอกสารสำหรับการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... ต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา2018-07-13
.....................................................
   วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ศูนย์กฎหมายได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย"การเฝ้าระวังการสื่อสารการตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบในยุค 4.0" ในการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุภาพ ครั้งที่ 17 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร2018-07-13
.....................................................
   ศูนย์กฎหมาย ขอแสดงความยินดีกับพี่ติ (นายกิตติ ก้อนแก้ว) นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มบังคับใช้และเผยแพร่ข้อกฎหมาย ที่ได้ย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ งานนิติการ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่2018-07-09
.....................................................
   นายแพทย์ชัย กฤติยาภิชาตกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมยาสูบ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ(ATCU) รุ่นที่ 8 ในวันที่ 6 กรกฎาคม 25612018-07-09
.....................................................
   ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมาย ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง "การดำเนินงานควบคุมการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบบูรณาการ" ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ATCU) รุ่นที่ 82018-07-09
.....................................................
   ประมวลภาพผลการลงพื้นที่เพื่อฝึกปฏิบัติงานในการอบรมเชิงปฏิบัติการหน่วยปฏิบัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ATCU) รุ่นที่ 8 วันที่ 3 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ2018-07-09
.....................................................
   ประมวลภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ATCU) รุ่นที่ 8 วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร2018-07-09
.....................................................
   ประมวลภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ATCU) รุ่นที่ 8 วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร2018-07-09
.....................................................
   วันนี้ (29 มิถุนายน 2561) นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนภารกิจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมชม เทพยสุวรรณ อาคาร 3 ชั้น 5 สำนักโรคติดต่อทั่วไป2018-06-29
.....................................................
   นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ATCU) รุ่นที่ 72018-06-28
.....................................................
   นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง "การดำเนินงานควบคุมการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบบูรณาการ" ในการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ (ATCU) รุ่นที่ 7 วันที่ 26 มิถุนายน 25612018-06-28
.....................................................
   ประมวลภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ATCU) รุ่นที่ 7 วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเซนทรา บายเซนทารา มาริส รีสอร์ต จอมเทียน จังหวัดชลบุรี2018-06-28
.....................................................
   ประมวลภาพงานเลี้ยงสังสรรค์ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ATCU) รุ่นที่ 7 วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเซนทรา บายเซนทรารา มาริส รีสอร์ต จอมเทียน จังหวัดชลบุรี2018-06-28
.....................................................
   ประมวลภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ATCU) รุ่นที่ 7 วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเซนทรา บายเซนทารา มาริส รีสอร์ต จอมเทียน จังหวัดชลบุรี2018-06-28
.....................................................
   เนื่องในโอกาสที่วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของผู้อำนวยการศูนย์กฎหมาย พวกเราสมาชิกศูนย์กฎหมายทุกคน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอจงดลบันดาลให้ ผอ. มีความสุข สุขภาพแข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ร่วมไทรให้พวกเราชาวศูนย์กฎหมายของเราตลอดไป2018-06-28
.....................................................
   ประมวลภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ATCU) รุ่นที่ 7 วันที่ 24 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเซนทรา บายเซนทรารา มาริส รีสอร์ต จอมเทียน จังหวัดชลบุรี2018-06-28
.....................................................
   เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ศูนย์กฎหมาย ได้จัดการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดผลกระทบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ จำนวน 5 แนวปฏิบัติ และซ้อมแผนความพร้อมใช้งานระบบสารสนเทศในภาวะฉุกเฉิน ณ ห้องประชุม 2 กองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมควบคุมโรค2018-06-23
.....................................................
   เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายได้เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง "วินัยการปฏิบัติงานของข้าราชการ" ในการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันปราบปรามการทุจริตและเสริมสร้างความสุขในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรของหน่วยงาน2018-06-23
.....................................................
   เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ศูนย์กฎหมายจัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของศูนย์กฎหมาย ณ ห้องประชุมสุรินทร์พินิจพงศ์ อาคาร 4 ชั้น 4 กรมควบคุมโรค2018-06-23
.....................................................
   เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ศูนย์กฎหมายร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ได้จัดอบรมฯ"ไขข้อข้องใจทำอย่างไรให้มหาวิทยาลัยเป็นเขตปลอดบุหรี่ที่ถูกต้องตามกฎหมายได้อย่างแท้จริง" ณ ห้องสัมมนา 4-6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไท2018-06-23
.....................................................
   เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2561 ศูนย์กฎหมายร่วมกับสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมเพื่อชี้แจงความก้าวหน้าและพิจารณาประเด็นสำคัญของร่างพ.ร.บ.โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ... ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ2018-06-23
.....................................................
   บรรยากาศการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างโครงการสนับสนุนการควบคุมการบริโภคยาสูบและแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค (ศูนย์กฎหมาย) ในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.25612018-06-16
.....................................................
   ศูนย์กฎหมายร่วมกับสำนักระบาดวิทยา สำนักโรคติดต่อทั่วไปและสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ได้ประชุมเพื่อหารือการจัดทำอนุบัญญัติที่ออกตามความใน พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ในวันที่ 15 มิถุนายน 25612018-06-15
.....................................................
   ศูนย์กฎหมาย ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ป้องกัน หรือควบคุมโรคติดต่อ เพื่อชี้แจงอนุบัญญัติตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี2018-06-06
.....................................................
   นายแพทย์อรรถพล ชีพสัตยากร นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตร ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ATCU) รุ่นที่ 6 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเ2018-06-02
.....................................................
   ประมวลภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ATCU) รุ่นที่ 6 วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่2018-06-02
.....................................................
   ประมวลภาพงานเลี้ยงสังสรรค์ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ATCU) รุ่นที่ 6 วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่2018-06-02
.....................................................
   ประมวลภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ATCU) รุ่นที่ 6 วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่2018-06-02
.....................................................
   ประมวลภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ATCU) รุ่นที่ 6 วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่2018-06-02
.....................................................
   เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ศูนย์กฎหมาย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ ได้จัดการประชุมหารือเพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้2018-05-25
.....................................................
   เมื่อวันนี้ 22 พฤษภาคม 2561 ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมาย ได้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558" ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (CDCU-Border) ประจำปีงบประมาณ2018-05-25
.....................................................
   เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 นายแพทย์อรรถพล ชีพสัตยากร นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร และเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ATCU) รุ่นที่ 5 ณ โรง2018-05-21
.....................................................
   ประมวลภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ATCU) รุ่นที่ 5 วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี2018-05-21
.....................................................
   ประมวลภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ATCU) รุ่นที่ 5 วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ Napalai Hotel จังหวัดอุดรธานี2018-05-20
.....................................................
   ประมวลภาพงานเลี้ยงสังสรรค์ ATCU รุ่นที่ 5 วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ Napalai Hotel จังหวัดอุดรธานี ศูนย์กฎหมายขอเป็นตัวแทนของกรมควบคุมโรค สร้างความสุขสนุกสนานให้แก่ภาคีเครือข่ายทุกท่าน2018-05-20
.....................................................
   ประมวลภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ATCU) รุ่นที่ 5 วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ Napalai Hotel จังหวัดอุดรธานี2018-05-20
.....................................................
   ประมวลภาพชาวศูนย์กฎหมายบำเพ็ญประโยชน์โดยการร่วมกันปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ประสานงานเพื่ออนุรักษ์ป่าชายเลน กองทัพบก (ภาคกลาง) ในการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายสุขภาพใจของบุคลากรศูนย์กฎหมายในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 ณ อำเภอบ้านแหลม 2018-05-15
.....................................................
   ประมวลภาพงานเลี้ยงสังสรรค์ชาวศูนย์กฎหมายในการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายสุขภาพใจของบุคลากรศูนย์กฎหมายในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ค่ะ (ตามสโลแกนของพวกเรา Work Hard P2018-05-15
.....................................................
   ประมวลภาพการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายสุขภาพใจของบุคลากรศูนย์กฎหมายในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี2018-05-15
.....................................................
   ประมวลภาพการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายสุขภาพใจของบุคลากรศูนย์กฎหมายในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี2018-05-15
.....................................................
   พิธีปิด ATCU รุ่นที่ 4 โดยนายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ และเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ATCU) รุ่นที่ 4 ณ โรงแรมสตาร์เวลล์ 2018-05-09
.....................................................
   ประมวลภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ATCU) รุ่นที่ 4 วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมสตาร์เวลล์ บาหลี รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา2018-05-09
.....................................................
   ประมวลภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ATCU) รุ่นที่ 4 วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมสตาร์เวลล์ บาหลี รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา2018-05-09
.....................................................
   มวนคักมวนแน!!! ทั้งผู้จัดและไทแขก หวังว่าชาวศูนย์กฎหมาย สิใด้สร้างความมวนให้พี่น้องเครือข่ายทุกท่านๆ อีกเทือในโอกาสต่อๆ ไปเด้อจ้า ในประมวลภาพ (ATCU) รุ่นที่ 4 วันที่ 7 พฤษภาคม 25612018-05-09
.....................................................
   ประมวลภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ATCU) รุ่นที่ 4 วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมสตาร์เวลล์ บาหลี รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา2018-05-09
.....................................................
   ศูนย์กฎหมายร่วมกับสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกันจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการเพื่อชี้แจงร่างพระราชบัญญัติโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... ครั้งที่ 1/25612018-03-26
.....................................................
   ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค ร่วมกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สำนักงานเขตบางแค สำนักงานเขตภาษีเจริญ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ และสำนักงานเขตจอมทอง ได้ออกปฏิบัติงานลงพื้นที่บังคับใช้กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ พื้นที่เขตบางแค เขตภาษีเจริญ เขตบางกอกใหญ่ และเข2018-03-16
.....................................................
   ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค ร่วมกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สำนักงานเขตตลิ่งชันและสำนักงานเขตทวีวัฒนา ได้ออกปฏิบัติงานลงพื้นที่บังคับใช้กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ พื้นที่เขตตลิ่งชันและพื้นที่เขตทวีวัฒนา ในวันที่ 12 มีนาคม 25612018-03-16
.....................................................
   วันที่ 14 มีนาคม 2561 ศูนย์กฎหมายร่วมกับสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกร่างกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในร่างพระราชบัญญัติโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... ระหว่างวันที่ 12 - 14 มีนาคม 25612018-03-15
.....................................................
   วันที่ 13 มีนาคม 2561 ศูนย์กฎหมายร่วมกับสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกร่างกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในร่างพระราชบัญญัติโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... ระหว่างวันที่ 12 - 14 มีนาคม 25612018-03-15
.....................................................
   วันที่ 12 มีนาคม 2561 ศูนย์กฎหมายร่วมกับสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกร่างกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในร่างพระราชบัญญัติโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... ระหว่างวันที่ 12 - 14 มีนาคม 25612018-03-15
.....................................................
   ศูนย์กฎหมายได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 3/2561 เพื่อพิจารณาร่างอนุบัญญัติที่ต้องออกตามความในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมควบคุมโรค อาคาร 4 ชั้น 2 กรมควบคุมโรค2018-03-15
.....................................................
   ศูนย์กฎหมาย ได้จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยผู้อำนวยการศูนย์กฎหมาย เป็นประธาน ณ ห้องประชุมธีระ รามสูต อาคาร 8 ชั้น 3 กรมควบคุมโรค ในวันที่ 2 มีนาคม 25612018-03-06
.....................................................
   ศูนย์กฎหมาย ร่วมขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ชุณห์ณัฏฐา กิจวรรณ ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการในตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ณ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง2018-03-06
.....................................................
   ศูนย์กฎหมาย ได้จัดประชุมคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมอายุรกิจโกศล อาคาร 1 ชั้น 2 กรมควบคุมโรค โดยนายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ให้เกียรติมาเป็นประธานในที่ประชุม2018-03-06
.....................................................
   ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมาย ได้เป็นวิทยากรในหัวข้อ "การบังคับใช้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 กรณีโรคติดต่ออันตราย" ในการอบรมหน่วยปฏิบัติควบคุมโรคติดต่อเพื่อสอบสวนโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ปีงบประมาณ 2561 (รุ่นที่ 2)2018-02-21
.....................................................
   การประชุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของหน่วยงานภายใต้การกำกับของสายรองอธิบดี กรมควบคุมโรค ณ ห้องประชุมธีระ รามสูต อาคาร 8 ชั้น 8 กรมควบคุมโรค2018-02-21
.....................................................
   นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และนางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์กฏหมาย ได้เป็นวิทยากรในหัวข้อ "พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และการนำไปใช้" ในการประชุมขับเคลื่อนสังคมไทยปลอดบุหรี่2018-02-21
.....................................................
   นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมาย ได้เข้าร่วมงานเปิดตัวสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และคอนเสิร์ต ปลอดบุหรี่ "รวมดาวรุ่ง ลูกทุ่งอินดี้" ณ ลานกิจกรรมประตูท่าแพ จ.เชียงใหม่2018-02-20
.....................................................
   ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมาย ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 2 สำนัก ร่วมกันติดตามการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่2018-02-20
.....................................................
   นางสาวชนกธิดา ศิริวัตร นิติกรศูนย์กฎหมายได้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "กฎหมายเพื่อการควบคุมยาสูบในสถานศึกษา" ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้การดำเนินงานในสถานศึกษาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่2018-02-20
.....................................................
   นิติกร ศูนย์กฎหมายได้เข้าร่วมตรวจเยี่ยมเสริมกำลังใจในโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 25612018-02-15
.....................................................
   ศูนย์กฎหมาย ได้จัดประชุมหารือเพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมธีระ รามสูต อาคาร 8 ชั้น 3 กรมควบคุมโรค2018-02-15
.....................................................
   ศูนย์กฎหมาย ได้จัดงานกีฬาสีประจำปี 2561 ในครงการ healthy body happy mind เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ พลานามัยที่ดี ความสามัคคี ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 25612018-02-14
.....................................................
   ศูนย์กฎหมาย จัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมธีระ รามสูต อาคาร 8 ชั้น 3 กรมควบคุมโรค ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 25612018-02-14
.....................................................
   ศูนย์กฎหมายได้สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและแนวทางปฏิบัติในการจัดเขตปลอดบุหรี่และเขตสูบบุหรี่ ให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ2018-02-02
.....................................................
   ศูนย์กฎหมาย ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอำนาจ กันทะขะยอม เนื่องในโอกาสที่จะไปปฏิบัติงานในตำแหน่งนิติกร กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 25612018-02-02
.....................................................
   อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าวการเปิดตัวนวัตกรรมโปรแกรมประยุกต์ ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังการละเมิดกฎหมายควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 25612018-02-02
.....................................................
   ขอแสดงความยินดีกับพี่สุ นางสาวณัฐธยาน์ นิ่มนวล นิติกร พนักงานราชการ ศูนย์กฎหมาย ที่จะไปบรรจุและได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม จังหวัดจันทบุรี2018-01-22
.....................................................
   ศูนย์กฎหมายได้จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และติดตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 25612018-01-22
.....................................................
   ศูนย์กฎหมายและสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการเพื่อชี้แจงร่างพระราชบัญญัติโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 25612018-01-15
.....................................................
   ศูนย์กฎหมาย จัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสุรินทร์ พินิจพงศ์ สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง อาคาร 4 ชั้น 4 กรมควบคุมโรค ในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 25612018-01-15
.....................................................
   สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และศูนย์กฎหมาย ได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงร่างพ.ร.บ.โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... แก่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม อาคาร 5 ชั้น 6 กรมอนามัย2018-01-08
.....................................................
   นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำทีมรองปลัดทั้ง 4 พญ.พรรณพิมล วิปุลากร นพ.มรุต จิรเศรษฐศิริ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ และนพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลและด่านตรวจตามเส้นทาง เพื่อดูความพร้อมการทำงานรองรับช่วงวันหยุดเทศ2018-01-08
.....................................................
   สวัสดีปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2561 ของศูนย์กฎหมาย และสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่2018-01-08
.....................................................
   นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมาย ได้เข้าพบพญ. พจมาน ศิริอารยาภรณ์ สำนักระบาดวิทยา เพื่อสวัสดีปีใหม่และมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่อาจารย์พจมานมาทำงานในฐานะข้าราชการเป็นวันสุดท้าย2018-01-08
.....................................................
   ประมวลภาพ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ATCU) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 - 28 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร2018-01-08
.....................................................
   ประมวลภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ATCU) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร2017-12-25
.....................................................
   ศูนย์กฎหมาย โดยกลุ่มบังคับใช้และเผยแพร่ข้อกฎหมาย ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ หน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ATCU)2017-12-08
.....................................................
   ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมาย ได้ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินงานในช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ ภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558"2017-12-08
.....................................................
   ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมาย ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนธร อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2017-11-30
.....................................................
   ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมาย ได้เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 กรณีโรคติดต่ออันตราย ในการอบรมหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อเพื่อสอบสวนโรคติดต่ออันตราย2017-11-30
.....................................................
   ศูนย์กฎหมาย จัดประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกรม อาคาร 2 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค2017-11-28
.....................................................
   ศูนย์กฎหมาย จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 25602017-11-28
.....................................................
   นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมาย ได้เป็นวิทยากรในหัวข้อ เรื่อง "มาตรการความปลอดภัยทางถนน และการกระทำผิดกฎจราจร" ในการจัดประชุมโครงการพัฒนาการให้บริการของพนักงานขับรถยนต์ เรื่อง "ขับรถปลอดภัยถูกใจผู้รับบริการ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25612017-11-20
.....................................................
   การประชุม "ขับเคลื่อนสังคมไทยปลอดบุหรี่" ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีท รีสอร์ท อำเภอเมืองสงขลา โดยมีนางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ประชารัฐขจัดอุปสรรค" ร่วมกับนพ.สุเทพ เพชรมาก นพ.อุทิศศักดิ์ หริร2017-11-20
.....................................................
   ศูนย์กฎหมาย ร่วมกับสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการเพื่อชี้แจงร่างพระราชบัญญัติโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... ครั้งที่ 9/2560 ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 4 กรมควบคุมโรค2017-11-17
.....................................................
   ศูนย์กฎหมาย โดยกลุ่มบังคับใช้และเผยแพร่ข้อกฎหมาย จัดการประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 กรมควบคุมโรค2017-11-14
.....................................................
   ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมอายุรกิจโกศล อาคาร 1 ชั้น 2 กรมควบคุมโรค2017-11-09
.....................................................
   นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมาย ได้เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "ผลการดำเนินงานและแผนการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ...." ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร2017-11-07
.....................................................
   นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมาย ในฐานะผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 3/2560 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน2017-11-07
.....................................................
   ศูนย์กฎหมายร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สำนักงานเขตจตุจักร สำนักงานเขตบางเขน สำนักงานเขตบางพลัด เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางเขน สน.พหลโยธิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายยาเสพติดของ กทม. อาจารย์จาก ม.เกษตรศาสตร์ และอาจาร2017-11-07
.....................................................
   ศูนย์กฎหมาย โดยกลุ่มบังคับใช้และเผยแพร่ข้อกฎหมาย ได้ร่วมประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงาน/ติดตาม/เร่งรัด/สรุปผลการดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ครั้งที่ 1/25602017-11-06
.....................................................
   การประชุมคณะกรรมการวิชาการเพื่อชี้แจงร่างพระราชบัญญัติโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... ครั้งที่ 7/2560 ณ ห้องประชุมธีระ รามสูต (ห้องเล็ก) อาคาร 8 ชั้น 3 กรมควบคุมโรค2017-11-01
.....................................................
   การประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานร่างพระราชบัญญัติโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... ณ ห้องประชุมข้างห้องอธิบดีกรมควมคุมโรค อาคาร 1 ชั้น 2 กรมควบคุมโรค2017-10-30
.....................................................
   การประชุมหารือเพื่อทบทวนคำสั่งมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมธีระ รามสูต อาคาร 8 ชั้น 32017-10-30
.....................................................
   การประชุมเพื่อพิจารณาอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม 1 สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ อาคาร 8 ชั้น 4 กรมควบคุมโรค2017-10-25
.....................................................
   ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมาย เข้าร่วมประชุมในโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ครั้งที่ 8/25602017-10-19
.....................................................
   การประชุมคณะกรรมการวิชาการเพื่อชี้แจงร่างพระราชบัญญัติโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ชั้น 6 อาคารกรมอนามัย2017-10-16
.....................................................
   การประชุมเพื่อหารือและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมอายุรกิจโกศล อาคาร 1 ชั้น 2 กรมควบคุมโรค2017-10-16
.....................................................
   ศูนย์กฎหมาย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และสำนักงานเขตพระนคร ได้ออกปฏิบัติงานลงพื้นที่ตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ณ พื้นที่เขตพระนคร2017-10-09
.....................................................
   ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมาย เป็นผู้แทนกรมควบคุมโรค เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ครั้งที่ 1/25602017-10-04
.....................................................
   ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์กฎหมายได้ร่วมอำลานายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2017-10-02
.....................................................
   ศูนย์กฎหมายได้เข้าร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ณ บริเวณลานถนนหน้าเสาธง ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2017-09-29
.....................................................
   การประชุมคณะทำงานปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับเงินสินบนรางวัลตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอออล์ พ.ศ. 25512017-09-29
.....................................................
   ศูนย์กฎหมายจัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 7/2560 ณ ห้องประชุมอายุรกิจโกศล อาคาร 1 ชั้น 2 กรมควบคุมโรค โดยมีนายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดี กรมควบคุมโรค เป็นประธานในการประชุม2017-09-26
.....................................................
   ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมาย ได้เป็นวิทยากรในการจัดประชุม VDO Conference เรื่อง ข้อสรุปและปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 25512017-09-26
.....................................................
   ศูนย์กฎหมายได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2560 ในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 25602017-09-26
.....................................................
   การประชุมผู้เชี่ยวชาญหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำคำชี้แจงเพิ่มเติมคดีปกครอง ในวันที่ 22 กันยายน 25602017-09-25
.....................................................
   ศูนย์กฎหมาย ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง2017-09-25
.....................................................
   โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านกฏหมายกรมควบคุมโรค ระหว่างวันที่ 20 - 21 กันยายน 25602017-09-25
.....................................................
   ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมาย ได้เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา 43 ปี กรมควบคุมโรค และเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมควบคุมโรค ครั้งที่ 9/25602017-09-25
.....................................................
   การประชุมวิชาการ เรื่อง กฏหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบกับผู้ประกอบการ เพื่อสนับสนุนกลไกคณะกรรมการจังหวัดในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน2017-09-19
.....................................................
   ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานเด่น (Best Practice หรือนวัตกรรม) ของหน่วยงานสายรองอธิบดีกรมควบคุมโรค (นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก)2017-09-19
.....................................................
   ศูนย์กฎหมายร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวชิชา ทองจำรัส และนายกฤษฎาบัณ ปานโท้ ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 และ 11 ตามลำดับ2017-09-08
.....................................................
   นิติกรศูนย์กฎหมาย ได้เป็นวิทยากรบรรยาย "พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560" สำหรับผู้ประกอบการจังหวัดอุทัยธานี วันที่ 28 - 29 สิงหาคม 25602017-09-01
.....................................................
   ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมาย ได้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "กลไกการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 สู่การดำเนินงานควบคุมโรค" ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ โรงพยาบาลเอกอุดร จังหวัดอุดรธานี2017-09-01
.....................................................
   รูปภาพกิจกรรมวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการตามอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 25582017-08-31
.....................................................
   รูปภาพกิจกรรมวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการตามอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 25582017-08-31
.....................................................
   รูปภาพกิจกรรมวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการตามอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 25582017-08-31
.....................................................
   ประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการตามอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2/25602017-08-25
.....................................................
   ร่วมแสดงความยินดีกับ นายทักษ์ดนัย ใจยาว เนื่องในโอกาสที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนิติกร ศาลอุทธรณ์2017-08-25
.....................................................
   ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการดำเนินงานการบังคับใช้กฎหมายและการวางแผนการปฏิบัติงานการบังคับใช้กฎหมายในปีงบประมาณ 25612017-08-25
.....................................................
   ร่วมแสดงความยินดีกับนายอาทิคม เนียมวงค์ ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ ณ เรือนจำจังหวัดกระบี่ กรมราชฑัณฑ์2017-08-17
.....................................................
   ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการตามอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 25582017-08-17
.....................................................
   โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์กฎหมาย เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ2017-08-11
.....................................................
   เจ้าหน้าที่ ธ.ไทยพาณิชย์ เข้าหารือเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 25602017-08-07
.....................................................
   การประชุมคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ครั้งที่ 1/25602017-08-07
.....................................................
   การประชุมสัมมนาวิชาการด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ประจำปี 25602017-08-04
.....................................................
   การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกฮอล์และยาสูบ ระดับจังหวัด2017-08-04
.....................................................
   NCD FORUM 2017 มหกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อ 31 ก.ค. - 1 ส.ค. 25602017-08-01
.....................................................
   การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16 เรื่อง บุหรี่ : ภัยคุกคามต่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน2017-07-31
.....................................................
   นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นำคณะผู้บริหารลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ พระบรมมหาราชวัง2017-07-31
.....................................................
   การประชุมการดำเนินงานโครงการสนับสนุนควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 25602017-07-27
.....................................................
   นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมาย ได้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 กับการเตรียมความพร้อมเพื่อบังคับใช้กฎหมายของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ2017-07-25
.....................................................
   การประชุมแนวทางการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับบารากู่ บุหรี่ไฟฟ้า ในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 25602017-07-24
.....................................................
   การประชุมขับเคลื่อนสังคมไทยปลอดบุหรี่ ในวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 25602017-07-18
.....................................................
   การประชุมหารือเรื่องปัญหากำลังคนด้านระบาดวิทยา ณ ห้องประชุมอายุรกิจโกศล อาคาร 1 ชั้น 2 กรมควบคุมโรค2017-07-12
.....................................................
   กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พุทธศักราช 2560 ของกระทรวงสาธารณสุข2017-07-12
.....................................................
   การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามผลการดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่่2017-07-12
.....................................................
   ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค ได้ออกตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์ตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพื่อคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่จังหวัดกระบี2017-07-03
.....................................................
   มูลนิธิสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา (มวปศ) ได้จัดงาน "โบว์ลิ่งการกุศลมูลนิธิสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา"2017-07-03
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 2/11 ]

First Previous 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next Last