คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 1601/2555 เรื่อง มอบอำนาจการสั่งให้พนักงานราชการปฏิบัติราชการ2018-09-04
.....................................................
   คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 557/2553 เรื่อง มอบอำนาจการอนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากราชการ2018-09-04
.....................................................
   คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 619/2552 เรื่อง กำหนดตารางผู้มีอำนาจสั่งใช้รถส่วนกลาง2018-08-28
.....................................................
   คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 1317/2559 เรื่อง มอบอำนาจการพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำลาไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ และการลงนามเป็นผู้รับสัญญา2018-08-28
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 1/1 ]

[1]