คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 1434/2561 เรื่อง มอบอำนาจและหน้าที่ให้ข้าราชการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุโดยเงินบริจาค2018-10-16
.....................................................
   คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 1168/2560 เรื่อง มอบอำนาจในการแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่2018-08-28
.....................................................
   คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 1349/2560 เรื่อง มอบอำนาจก่อหนี้ผูกพันและการอนุมัติเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือจากมูลนิธิเฮนรี่ เอ็ม. แจ็คสัน2018-08-28
.....................................................
   คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 1826/2560 เรื่อง มอบอำนาจและหน้าที่ให้ข้าราชการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุโดยเงินงบประมาณ2018-08-28
.....................................................
   คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 1827/2560 เรื่อง มอบอำนาจและหน้าที่ให้ข้าราชการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุโดยเงินบำรุง2018-08-28
.....................................................
   คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 1828/2560 เรื่อง มอบอำนาจและหน้าที่ให้ข้าราชการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุโดยเงินช่วยเหลือจากกองทุนโลก2018-08-28
.....................................................
   คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 1829/2560 เรื่อง มอบอำนาจและหน้าที่ให้ข้าราชการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุโดยเงินนอกงบประมาณ2018-08-28
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 1/1 ]

[1]