คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 1431/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค2018-11-28
.....................................................
   คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 633/2555 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการอนุมัติการประชุมหรือฝึกอบรมภายในประเทศ2018-09-04
.....................................................
   คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 995/2553 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการอนุมัติให้เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปประชุมหรือฝึกอบรมในประเทศ2018-09-04
.....................................................
   คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 998/2553 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ2018-08-28
.....................................................
   คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 999/2553 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการอนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ2018-08-28
.....................................................
   คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 1000/2553 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการอนุมัติให้ใช้โทรศัพท์ของทางราชการ2018-08-28
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 1/1 ]

[1]