คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 161/2561 เรื่อง มอบอำนาจและหน้าที่ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี 2018-02-09
.....................................................
   คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 1829/2560 เรื่อง มอบอำนาจและหน้าที่ให้ข้าราชการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุโดยเงินนอกงบประมาณ 2018-01-23
.....................................................
   คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 1828/2560 เรื่อง มอบอำนาจและหน้าที่ให้ข้าราชการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุโดยเงินช่วยเหลือจากกองทุนโลก 2018-01-23
.....................................................
   คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 1827/2560 เรื่อง มอบอำนาจและหน้าที่ให้ข้าราชการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุโดยเงินบำรุง 2018-01-23
.....................................................
   คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 1826/2560 เรื่อง มอบอำนาจและหน้าที่ให้ข้าราชการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุโดยเงินงบประมาณ 2018-01-23
.....................................................
   คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 1368/2560 เรื่อง มอบอำนาจและหน้าที่ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี 2018-01-23
.....................................................
   คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 1349/2560 เรื่อง มอบอำนาจก่อหนี้ผูกพันและการอนุมัติเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือจากมูลนิธิเฮนรี่ เอ็ม. แจ็คสัน 2018-01-23
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่อื่นใดของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 25602018-01-08
.....................................................
   เอกสารประกอบ "นโยบายการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ" ของนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค2017-10-04
.....................................................
   คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 1168/2560 เรื่อง มอบอำนาจในการแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่2017-09-29
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 1/1 ]

[1]